Obchodní podmínky

IČO: 046 39 812, se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 251003 (dále jen „Provozovatel“), pro prodej a zprostředkování prodeje zboží a jeho doručení prostřednictvím webové či mobilní aplikace (dále jen „Obchodní podmínky“).

I.
Úvodní ustanovení

 1. Provozovatel provozuje a spravuje webové stránky www.ordr.cz a mobilní aplikace Služby Ordr (dále jen „Služba Ordr“), prostřednictvím kterých je Zákazník (jak je definován níže) schopen si ve stanovených časových relacích objednat od Provozovatele či třetí osoby zboží za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách.
 2. Zákazníkem je každá fyzická osoba, která užívá webové stránky www.ordr.cz a/nebo mobilní aplikace Služby Ordr a vyplní registrační dotazník (dále jen „Zákazník“). Používáním Služby Ordr souhlasí Zákazník se zněním těchto Obchodních podmínek a svou registrací souhlasí s jejich zněním v plném rozsahu.
 3. Provozovatel vyvíjí činnost k tomu, aby prostřednictvím Služby Ordr došlo k uzavření smlouvy o koupi zboží mezi Zákazníkem a Provozovatelem, případně třetí osobou, která je výrobcem a prodejcem zboží, není-li dále v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak.
 4. Provozovatel je oprávněn Obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit či doplnit. V takovém případě se Provozovatel zavazuje informovat o takové změně Zákazníka vhodnou formou, například informováním na webových stránkách www.ordr.cz nebo v mobilní aplikaci Ordr. Obchodní podmínky jsou platné a účinné vždy ve znění zveřejněném a dostupném na webových stránkách www.ordr.cz/podminky a v mobilní aplikaci Služby Ordr. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
 5. Na území hlavního města Prahy, kde je dostupná Služba Ordr, je Provozovatel přímým prodejcem zboží nabízeného na webových stránkách www.ordr.cz a v mobilní aplikaci Služby Ordr a uzavírá se Zákazníkem kupní smlouvu na zboží za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách. Mimo území hlavního města Prahy, kde je dostupná Služba Ordr, je Provozovatel zprostředkovatelem prodeje zboží nabízeného na webových stránkách www.ordr.cz a v mobilní aplikaci Služby Ordr a zajišťuje pouze uzavření smlouvy, dopravu zboží Zákazníkovi a zprostředkování úhrady ceny za zboží.
 6. Další, zejména kontaktní, údaje o Provozovateli jsou zveřejněny na webových stránkách www.ordr.cz v sekci „Kontakty“.

II.
Smluvní vztah Provozovatele a Zákazníka

 1. Provozovatel nabízí prostřednictvím Služby Ordr prodej, respektive zprostředkování prodeje za splnění podmínky čl. I. odst. 5 těchto Obchodních podmínek, zboží podléhajícího rychlé zkáze, a to především pokrmů a nápojů, a to za časových a místních podmínek uvedených ve Službě Ordr.
 2. Zákazník si je vědom toho, že mimo území hlavního města Prahy je Provozovatel pouze zprostředkovatelem a nikoliv výrobcem zboží objednávaného prostřednictvím Služby Ordr. Na tomto území není Provozovatel účastníkem smluvního vztahu mezi Zákazníkem a výrobcem zboží a zajišťuje pouze zprostředkování uzavření smlouvy, dopravu zboží Zákazníkovi a zprostředkování úhrady ceny za zboží.
 3. Na území Statutárního města Brna, kde je dostupná Služba Ordr, je výrobcem zboží nabízeného prostřednictvím Služby Ordr společnost MyFoodMarket, s.r.o., se sídlem č.p. 103, 666 01 Březina (dříve okres Tišnov), IČO: 29282721, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn.: C 70790. Na území Statutárního města Brna, kde je dostupná Služba Ordr, je tak za zboží a jeho kvalitu odpovědná výhradně společnost MyFoodMarket, s.r.o., což tímto bere Zákazník na vědomí.
 4. K využívání Služby Ordr je Zákazník povinen si vytvořit svůj zákaznický účet, prostřednictvím kterého následně realizuje objednávky a zboží je mu doručováno na adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu.
 5. Po provedení objednávky Zákazníkem výběrem zboží a potvrzením pomocí tlačítka „Objednat“, zašle Provozovatel Zákazníkovi e-mail potvrzující, že Provozovatel objednávku obdržel a zařadil ji do systému. Účelem tohoto e-mailu je potvrzení přijetí objednávky Zákazníka.
 6. K uzavření kupní smlouvy, respektive smlouvy o zprostředkování za splnění podmínky čl. I. odst. 5 těchto Obchodních podmínek, dochází v okamžiku, kdy je objednávka Zákazníka potvrzena ze strany Provozovatele prostřednictvím SMS, případně jiným způsobem.
 7. V potvrzení objednávky dle čl. II odst. 6 Obchodních podmínek budou uvedeny informace o doručení, zejména přibližný čas, kdy kurýr jídlo doveze přímo na zadanou adresu před budovu Zákazníka.
 8. Do obdržení potvrzení objednávky dle čl. II odst. 6 Obchodních podmínek, má Zákazník právo svou objednávku zrušit, a to přes odkaz, který je součástí potvrzujícího emailu dle čl. II odst. 5 Obchodních podmínek. Po doručení potvrzení objednávky dle čl. II odst. 6 Obchodních podmínek již Zákazník není oprávněn svou objednávku jakkoliv zrušit a již uhrazena cena za zboží mu nebude vrácena.
 9. Pokud dojde ke zrušení objednávky Zákazníka v souladu s čl. II odst. 8 Obchodních podmínek, a cena za objednané zboží byla již odečtena z platební karty Zákazníka, vrátí Provozovatel cenu za objednané zboží v plné výši na příslušný účet Zákazníka, a to nejpozději do 14 dnů.
 10. Objednávka Zákazníka není právně závazná a Zákazník nemá žádný nárok na potvrzení své objednávky a doručení či koupi zboží uvedeného ve Službě Ordr. Toto platí především pro situace, kdy je již vyčerpána kapacita denní nabídky zboží.
 11. Zákazník se zavazuje cenu za objednané zboží uhradit hotově při předání doručeného zboží na sjednaném místě, prostřednictvím platební karty nebo prostřednictvím aplikace Twisto. V případě úhrady odměny prostřednictvím platební karty nebo aplikace Twisto, může být platba provedena i automaticky, pokud Zákazník uloží údaje o své platební kartě v systému Služby Ordr a souhlasí s touto možností.
 12. Cena za zboží uvedená na webových stránkách www.ordr.cz nebo v mobilní aplikaci Ordr v okamžiku objednávky Zákazníka je konečná a zahrnuje kupní cenu za zboží, dopravu i případný nárok na provizi Provozovatele.
 13. Potvrzení o nákupu - daňový doklad za uskutečněnou objednávku je Provozovatelem zaslán Zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem při registraci do Služby Ordr v rámci potvrzovacího e-mailu dle čl. II odst. 5 Obchodních podmínek. Zákazník má také možnost získat potvrzení o nákupu - daňový doklad za každou svou objednávku ve svém zákaznickém účtu na webových stránkách www.ordr.cz.
 14. Zákazník se po potvrzení objednávky zavazuje počkat na uvedené adrese před budovou, ke které má být doručováno, v čase uvedeném v potvrzení objednávky. Zákazník si je vědom toho, že Provozovatel nedoručuje do vnitřních prostor budov a v případě, kdy Zákazník nebude čekat na smluveném místě, není Provozovatel povinen objednané zboží doručit.

III.
Práva a povinnosti Zákazníka

 1. Veškeré používání Služby Ordr, včetně registrace do Služby Ordr je bezplatné. Zákazník hradí pouze cenu za zboží jím objednané prostřednictvím Služby Ordr.
 2. Zákazník je povinen při používání Služby Ordr dodržovat platné právní předpisy.
 3. Zákazník tímto prohlašuje, že je plně svéprávný k používání Služby Ordr.
 4. Zákazník je povinen při využívání Služby Ordr poskytovat a udávat pouze pravdivé, úplné a přesné údaje. V opačném případě nemůže Provozovatel zaručit fungování Služby Ordr.
 5. Programové vybavení a další součásti tvořící Službu Ordr, včetně fotografií zboží, jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící Službu Ordr.
 6. Zákazník není oprávněn při používání Služby Ordr používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz a fungování Služby Ordr. Službu Ordr je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor Provozovatele ani na úkor práv třetích osob, zejména dalších zákazníků, a který je v souladu s jeho účelem.
 7. Zákazník se zavazuje využívat Službu Ordr pouze pro svou osobní potřebu a nevyužívat Službu Ordr ani žádnou její část pro komerční účely.
 8. Zákazník není oprávněn používat uživatelské účty jiných zákazníků.
 9. Zákazník prohlašuje, že je zákonným držitelem platební karty, kterou využívá k hrazení objednávek prostřednictvím Služby Ordr.
 10. Zákazník si je vědom toho, že kliknutím na některé odkazy v rámci Služby Ordr může dojít k opuštění webových stránek www.ordr.cz a/nebo mobilní aplikace Služby Ordr a k přesměrování na webové stránky jiného subjektu než Provozovatele nebo do jiné mobilní aplikace.
 11. Zákazník je odpovědný za veškerou škodu, kterou způsobí Provozovateli nebo třetí osobě, na základě neoprávněného užití Služby Ordr.
 12. Zákazník tímto prohlašuje, že si je vědom toho, že veškeré zboží zakoupené prostřednictvím Služby Ordr je čerstvé a určené k okamžité spotřebě a není určeno k jakémukoliv skladování či dalším úpravám.
 13. Zákazník je oprávněn u Provozovatele uplatnit právo z vadného plnění, které mu bylo Provozovatelem poskytnuto, a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že předmětem objednávky je zboží (jídlo a nápoje) zuživatelné, podléhající rychlé zkáze.

IV.
Práva a povinnosti Provozovatele

 1. Provozovatel vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby objednané zboží bylo Zákazníkovi doručeno v co nejkratší době od okamžiku objednání a v co nejvyšší kvalitě.
 2. Provozovatel nezaručuje neomezený přístup na webové stránky www.ordr.cz a/nebo do mobilní aplikace Služby Ordr ani neomezené fungování Služby Ordr.
 3. Provozovatel nezaručuje nezávadnost a bezpečnost webových stránek www.ordr.cz a/nebo mobilní aplikace Služby Ordr. Provozovatel tak neodpovídá Zákazníkovi za škodu vzniklou při používání Služby Ordr, včetně škody při stahování obsahu z webových stránek www.ordr.cz a/nebo mobilní aplikace Služby Ordr, škody vzniklé přerušením provozu nebo poruchou webových stránek www.ordr.cz a/nebo mobilní aplikace Služby Ordr, škody způsobené viry nebo ve spojení se ztrátou dat Zákazníka.
 4. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek www.ordr.cz a/nebo mobilní aplikace Služby Ordr nebo v důsledku užití Služby Ordr v rozporu s jejím určením.
 5. Provozovatel je oprávněn neustále a kdykoliv monitorovat obsah webových stránek www.ordr.cz a/nebo mobilní aplikace Služby Ordr, k čemuž je oprávněn využívat i jakékoliv Služby třetích stran.
 6. Provozovatel je oprávněn kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka do Služby Ordr.
 7. Prodávající není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování.
 8. Provozovatel se snaží veškerá přání, stížnosti a připomínky vyřizovat v co nejkratším čase. Zákazník může Provozovatele kontaktovat prostřednictvím emailového kontaktního formuláře na webu www.ordr.cz/kontakty.

V.
Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Ochrana osobních údajů Zákazníka, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, údaje o své platební kartě (dále jako „Osobní údaje“). Zákazník souhlasí se zpracováním Osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z používání Služby Ordr a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Provozovatele na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou při registraci Zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele na tuto adresu.
 2. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Zpracováním Osobních údajů může Provozovatel, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
 3. Zákazník je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně ve svých Osobních údajích. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Zákazník dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Provozovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Provozovatele.
 4. V případě, že by se Zákazník domníval, že Provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu se zákonem, může požádat Provozovatele o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Zákazník se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 5. Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

VI.
Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s používáním Služby Ordr se řídí právním řádem České republiky. V případě, že by právní vztah vznikající na základě nebo v souvislosti s používáním Služby Ordr obsahoval mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka, jakožto spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 3. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s používáním Služby Ordr musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou Zákazníkem v registračním dotazníku. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 4. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 2. 2016


V Praze dne 1. 2. 2016